Το εσωτερικό του παραλαυρίου των Αγ. Θεοδώρων από τα νοτιοανατολικά (Μπούρας Χ., Η ελλαδική ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 240, εικ. 273)

Θεόδωροι, Άγιοι (παραλαύριο Μονής Οσίου Μελετίου)

Περιοχή: Περιοχή Μονής Οσίου Μελετίου, Πάστρα
Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραμμένος
Χρονολογία: 12ος αι.

Περιγραφή:

Παραλαύριο της Μονής Οσίου Μελετίου. Σήμερα, τελείως ερειπωμένο, εντοπίζεται δυτικά της Μονής, μέσα στο δάσος.

Επρόκειτο για ναό μικρών διαστάσεων, απλό δικιόνιο σταυροειδή εγγεγραμμένο.

Ο Ορλάνδος ασχολήθηκε με το μνημείο στη δημοσίευσή του για τη Μονή Οσίου Μελετίου, στην οποία αναφέρθηκε και στα δύο κιονόκρανα του 12ου αιώνα που αποτελούσαν και τους κίονες του κυρίως ναού. Από τα κιονόκρανα αυτά, το ένα έχει μεταφερθεί στην αυλή της γειτονικής Μονής Οσίου Μελετίου, ενώ το άλλο έχει χαθεί.

Μπούρας Χ.-Μπούρα Λ., Η Ελλαδική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 239-240, Ορλάνδος Α., Η Μονή Οσίου Μελετίου και τα παραλαύρια αυτής, Αρχείο Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, Αθήναι 1939-40, σ. 34-118, Koder j.-Hild F., Hellas und Thessalia,Tabula Imperii Byzantini I, Wien 1976, p. 217-218.