Ναός Αγ. Ιωάννη στο Κακοσάλεσι. Η ανατολική πλευρά. (Φωτογραφία Μπούρας Χ., Η Ελλαδική ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 162-63, εικ. 176)

Ιωάννης, Άγιος, Αυλώνα

Περιοχή: Αυλώνα (Κακοσάλεσι)
Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραμμένος
Χρονολογία: 12ος αι.

Περιγραφή:

Ερειπωμένος ναός κοντά στην Αυλώνα (Κακοσάλεσι), στον τύπο του απλού, δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με εξαιρετικά επιμελημένο πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοδομίας.

Τμήματά του σώζονταν αρκετά καλά μέχρι το 1940, χρονιά που δημοσιεύτηκε από τον Α. Ορλάνδο στο Αρχείον Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, οπότε και έγινε γνωστός στο επιστημονικό κοινό.

Ο Μπούρας χρονολογεί το μνημείο στον 12ο αιώνα.

Δεν υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες για το ναό.

Μπούρας Χ.-Μπούρα Λ., Η Ελλαδική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 162-163, Ορλάνδος Α., Δύο βυζαντιναί εκκλησίαι παρά το Κακοσάλεσι, Αρχείον Βυζαντινών Μνημείων Ελλάδος 5 (1939-40) 148-152, Koder J.-Hild F., Hellas und Thessalia, Tabula Imperii Byzantini I, Wien 1976, p. 178-179.