ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 

 

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (πρώην Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας) ιδρύθηκε, μέσω της συνένωσης δύο ινστιτούτων του ΕΙΕ, με στόχο την ανάπτυξη μιάς σύγχρονης, διεπιστημονικής ερευνητικής προσέγγισης στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της βιοτεχνολογίας, και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πόλος καινοτομίας στην διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Ινστιτούτο με ανάλογες δυνατότητες που να συνδυάζει αφενός την βιολογική έρευνα αιχμής (ανάδειξη βιολογικών στόχων, βιολογική αποτίμηση ιδιοτήτων νέων ουσιών) και αφετέρου στην οργανική και φαρμακευτική χημεία (ορθολογικός σχεδιασμός και σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων - εν δυνάμει φαρμάκων - ειδικών για τους παραπάνω στόχους) για την ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Στηριζόμενο στην αξιοποίηση της συνέργειας της Χημείας με τη Βιολογία, την τεχνογνωσία του προσωπικού του και τις σημαντικότατες υποδομές του, το ΙΒΦΧΒ φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο μονάδας-αιχμής, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, στην έρευνα για την ανακάλυψη φαρμάκων και βιοτεχνολογικών προϊόντων και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και να συμβάλει στην προώθηση των εθνικών ερευνητικών προτεραιοτήτων 'Βιοϊατρική και Υγεία', 'Αγροβιοτεχνολογία και Τρόφιμα', 'Ενέργεια και Περιβάλλον' ως εργαλείων οικονομικής ανάπτυξης της χώρας (βλ. έκθεση McKinsey & Co. "Greece 10 years ahead").

Οι επιμέρους αναπτυξιακοί στόχοι του ΙΒΦΧΒ περιλαμβάνουν:

  1. Ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ενώσεων έναντι επιλεγμένων θεραπευτικών στόχων και προκλινικός έλεγχος σε σύγχρονα μοντέλα ασθενειών , με στόχο την πιθανή αξιοποίηση τους σε καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρόληψη, χημειοπροστασία και θεραπεία νοσημάτων
  2. Αξιοποίηση σύγχρονων ολιστικών προσεγγίσεων της χημικής και βιολογικής ανάλυσης στην έρευνα της περιβαλλοντικής υγείας, στη διάγνωση ασθενειών σε πρώιμα στάδια,
  3. α) Ανάπτυξη της λευκής βιοτεχνολογίας και της πράσινης χημείας για την παραγωγή, με περιβαλλοντικά φιλικές διεργασίες, προϊόντων ή διαδικασιών που μπορούν να αξιοποιηθούν από την βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, καυσίμων, χημικών κ.α.
    β) Χημική και μεταβολομική ανάλυση στον τομέα τροφίμων και ποτών.
  4. Ενίσχυση συνεργασιών με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών
  5. Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου στους τομείς της εκπαίδευσης / κατάρτισης καθώς και της διάχυσης της επιστημονικής πληροφορίας.

Κύρια προτεραιότητα στην παρούσα φάση για το νέο Ινστιτούτο, η οποία αποτελεί και τον κορμό για το προτεινόμενο Έργο στα πλαίσια του Προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ, είναι η ανάδειξη νέων ερευνητικών αξόνων στην βάση του τριπτύχου διεπιστημονικότητα-καινοτομικότητα-αριστεία μέσω της περαιτέρω ενδυνάμωσης των συνεργειών μεταξύ των ερευνητών του και της ενίσχυσης της συνεκτικότητάς του. Βασικό στόχο του ΙΒΦΧΒ αποτελεί η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας που προκύπτουν από τη πρόσφατη συνένωση των δύο προϋπαρχόντων Ινστιτούτων σε εφαρμογή των προτροπών της Πολιτείας.   

 © National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618