ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ιστορικό

Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (πρώην Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας) ιδρύθηκε το 2012 από τη συνένωση των Ινστιτούτων Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) και Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι δύο συνιστώσες του νέου Ινστιτούτου έχουν μακρόχρονη παρουσία στο ερευνητικό γίγνεσθαι της χώρας υπηρετώντας με επιτυχία την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, το μεν ΙΒΕΒ από το 1977 στους τομείς των Βιολογικών Επιστημών και της Βιοτεχνολογίας, το δε ΙΟΦΧ από το έτος 1979 στους τομείς της Οργανικής και Οργανομεταλλικής και από το 1989 στους τομείς Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας.

Το ΙΒΕΒ έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στο τομέα της βασικής έρευνας στις Βιολογικές Επιστήμες όπως η ταυτοποίηση γονιδίων-στόχων για δυνητικές θεραπευτικές παρεμβάσεις (γλυκοκορτικοειδών, BRAF και PI3K,), η κλωνοποίηση γονιδίων σχετικών με την γήρανση (ApoJ) και η μελέτη του ρόλου τους στην κυτταρική επιβίωση και τον κυτταρικό θάνατο ή ανάπτυξη εξειδικευμένων θεραπευτικών (φυτοοιστρογόνα, ειδικοί αναστολείς ογκοκινασών, TRAIL) και εξατομικευμένων θεραπειών (πολλαπλούν μυέλωμα). Επίσης έχει συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων γονιδιώματος-περιβάλλοντος (καρκίνος, γήρανση) και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων γονιδιωματικής (υπογραφές ογκογονιδίων, αντισώματα) και βιοπληροφορικής. Στον τομέα της Βιοτεχνολογίας ανέπτυξε καινοτόμες νανοβιοτεχνολογικές διεργασίες για περιβαλλοντικά φιλικές μετατροπές καθώς και εφαρμογές συνθετικής βιολογίας για την δημιουργία νέων μικροοργανισμών με στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας.

Το ΙΟΦΧ, δραστηριοποιούμενο στους τομείς της Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, έχει πετύχει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη νέων συνθετικών μεθοδολογιών που οδήγησαν σε επώνυμες αντιδρά-σεις, την σύνθεση νέων ενώσεων με αξιόλογη βιολογική δράση, τον προσδιορισμό της δομής και των ενεργών κέντρων πρωτεϊνικών στόχων, τον σχεδιασμό και τη σύνθεση ενώσεων με δυνατότητα εφαρμογών στην επιστήμη των υλικών (ανάπτυξη νέων δραστικών ομοιογενών καταλυτών, ενώσεων με μη γραμμικές ιδιότητες). Παράλληλα το ΙΟΦΧ έχει συμβάλλει στο τομέα της έρευνας των τροφίμων και ποτών αναπτύσσοντας μοντέρνες μεθοδολογίες φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας παραδοσιακών προϊόντων τροφίμων και ποτών.

Η ενοποίηση των δύο Ινστιτούτων έρχεται ως επιστέγασμα της μακρόχρονης εποικοδομητικής συνεργασίας τους, η οποία αποτυπώνεται σε κοινά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, κοινές επιστημονικές δημοσιεύσεις και διεθνείς πατέντες, καθώς και συμμετοχή σε μεγάλες Ευρωπαϊκές Ερευνητικές υποδομές (EATRIS, BBMRI και INSTRUCT).

Το νέο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) προσβλέπει στην ανάπτυξη μίας σύγχρονης διεπιστημονικής ερευνητικής προσέγγισης αξιοποιώντας τον μοναδικό για τον Ελληνικό χώρο συνδυασμό τεχνογνωσίας και υποδομών που διαθέτει, με κύριους στόχους αφενός την έρευνα αιχμής και την καινοτομία και αφετέρου την εκπαίδευση και διάχυση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

 

 

 

 

 


© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618