ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Το Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) κατά την πολυετή του λειτουργία παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη. Το παραγόμενο ερευνητικό έργο αυξάνεται ποιοτικά και ποσοτικά (αριθμός δημοσιεύσεων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κλπ) χρηματοδοτούμενο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Το Ινστιτούτο έχει ενταχθεί δύο φορές μετά από αξιολόγηση στα Κέντρα Αριστείας της ΓΓΕΤ στους τομείς: ''Νέες προσεγγίσεις κατά των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων'' (2002) και ''Σχεδιασμός & Σύνθεση Βιοδραστικών και Λειτουργικών Μορίων'' (2005).

Πλήρης κατάλογος Δημοσιεύσεων & Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Πολλές δημοσιεύσεις του Τμήματος Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) έχουν αποτελέσει εξώφυλλα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, ερευνητές του Ινστιτούτου υπήρξαν guest editors σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

Κατά την πολυετή  λειτουργία του, το ΙΟΦΧ έχει επιτύχει μεταξύ άλλων:
             τη σύνθεση νέων ενώσεων με αξιόλογη βιολογική δράση 
             τον προσδιορισμό της δομής και των ενεργών κέντρων πρωτεϊνικών στόχων και συμπλόκων αυτών
             την ανάπτυξη νέων συνθετικών μεθοδολογιών που οδήγησαν σε επώνυμες αντιδράσεις
             την ανάπτυξη δραστικών και εκλεκτικών αντιδραστηρίων στην ομοιογενή κατάλυση
             το σχεδιασμό και τη σύνθεση ενώσεων με μη-γραμμικές οπτικές ιδιότητες
             την ανάπτυξη μεθοδολογίας ανίχνευσης της νοθείας του αγνού παρθένου ελαιολάδου καθώς και τη διασφάλισης της αυθεντικότητας παραδοσιακών αλκοολούχων ποτών
             την ανάπτυξη τεχνικών για τον υπολογισμό των γραμμικών και μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων μορίων, διαλυμάτων και στερεών
             τη σχεδίαση νέων φωτονικών υλικών

Το ΙΟΦΧ διοργανώνει σε ετήσια βάση συνέδρια και workshops.
             Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν κάθε χρόνο στα συνέδρια και workshops που διοργανώνει το Ινστιτούτο.

Οι ερευνητές του ΙΟΦΧ προσέλκυσαν χρηματοδότηση ύψους 9 Μ€ κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009.
             Τα τελευταία 5 χρόνια τόσο η έρευνα που διεξάγεται στο ΙΟΦΧ όσο και η αναβάθμιση και η απόκτηση νέου επιστημονικού εξοπλισμού στηρίχθηκαν από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΓΓΕΤ & της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των FP6 & FP7.

Το ΙΟΦΧ συμβάλλει στην απασχόληση και την επιστημονική ανέλιξη νέων επιστημόνων.
Στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προγραμμάτων, την τελευταία πενταετία, απασχολήθηκαν στο ΙΟΦΧ 96 νέοι επιστήμονες. Ετσι το ΙΟΦΧ, πέρα από τη συμβολή του στην αύξηση της απασχόλησης στον ερευνητικό τομέα, προάγει ταυτόχρονα και την επαγγελματική εξέλιξη νέων επιστημόνων παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα με το ερευνητικό τους έργο, οι ερευνητές του ΙΟΦΧ, δραστηριοποιούνται εντόνως στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο.
Περισσότερα,  Εκπαιδευτικό έργο

 
 


© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618