ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Χρήση φασματοσκοπίας NMR, GC- & LC-MS για:

α. την ταυτοποίηση της δομής συνθετικών οργανικών μορίων και καταλυτών

β. τον προσδιορισμό της δομής βιοδραστικών μεταβολιτών από εκχυλίσματα φυτικής ή θαλάσσιας προέλευσης

 

 

 

 

 

 

 

2. Χρήση φασματοσκοπίας NMR και μεθόδων Μοριακής Μοντελοποίησης για τη διερεύνηση των διαμορφωτικών ιδιοτήτων βιοδραστικών μορίων

3. Χρήση φασματοσκοπίας NMR για τη μελέτη των θερμοδυναμικών και κινητικών ιδιοτήτων μοριακών συστημάτων σε δυναμική ισορροπία.

4. Χρήση Φασματοσκοπίας NMR σε στερεά φάση και Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης για τη μελέτη

(α) βιοφυσικών συστημάτων
(β) πολυμορφισμού φαρμακευτικών μορίων
(γ) συμπλόκων μετάλλων
(δ) δομής ζεολίθων.

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618