Βιογραφικό Σημείωμα

Θηραίου Τριάς
Λέκτορας Βιοπληροφορικής
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Tel: + 30 210 529 4223
Fax: +30 210 529 4322
E-mail: thireou@central.ntua.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα δομικής βιοπληροφορικής με έμφαση στον υπολογιστικό σχεδιασμό φαρμάκων και υποστρωμάτων πρωτεϊνών, στον ανασχεδιασμό μεταλλαγμένων πρωτεϊνικών μορίων και στη στατιστική ανάλυση δομικών στοιχείων πρωτεϊνών. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα επίσης περιλαμβάνονται θέματα ανάλυσης δεδομένων ακολουθιών για τη μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης, καθώς και η ανάπτυξη διαδικτυακών βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών εργαλείων βιοπληροφορικής.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • T Thireou, V Atlamazoglou, NA Papandreou, M Lonquety, J Chomilier, E Eliopoulos, "Quantitative Prediction of Critical Amino Acid Positions for Protein Folding", Protein & Peptide Letters, 2009 Sep 10. [Epub ahead of print] PMID: 19508208
  • T Thireou, V Atlamazoglou, M Levakis, E Eliopoulos, A Hountas, G Tsoucaris and K Bethanis, "CrystTwiV: a web-server for automated phase extension and refinement in X-ray crystallography", Nucleic Acids Research 2007; 35(Web Server issue): W718-722
  • T Thireou, M Reczko, "Bidirectional Long Short Term Memory Networks for Predicting the Subcellular Localization of Eukaryotic Proteins", IEEE Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 2007; 4(3): 441-446
  • V Atlamazoglou, T Thireou and E Eliopoulos "Using a pharmacophore representation concept to elucidate molecular similarity of dopamine antagonists" Journal of Computer-Aided Molecular Design 2007; 21(5): 239-249
  • V Atlamazoglou, T Thireou, Y Hamodrakas, G Spyrou, " MetaBasis: A web based database (Basis) containing metadata (Meta) on software tools and databases in the field of Bioinformatics", Applied Bioinformatics 2006; 5 (3): 187-192 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618