ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο ορθολογικός σχεδιασμός

Α) Νέων βιοδραστικών ενώσεων με βάση τη δομή του πρωτεϊνικού στόχου (Structure-based drug design) και τη δομή του προσδέτη (Ligand-based drug design).

Προς την κατεύθυνση αυτή εφαρμόζονται θεωρητικές και πειραματικές μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα:


Πρωτεϊνική Κρυσταλλογραφία ακτίνων-X
για τον προσδιορισμό της τρισδιάστατης δομής πρωτεϊνικών στόχων που σχετίζονται με το διαβήτη τύπου 2 (φωσφορυλάση του γλυκογόνου,  κινάση της φωσφορυλάσης, γλυκοκινάση, φωσφο-ενολοπυροσταφυλική καρβοξυκινάση) και την ελονοσία (πρωτεΐνες δέσμευσης οσφρητικών μορίων, OBPs του ανωφελή κώνωπα A. gambiae).


Φασματοσκοπία
NMR με χρήση εξειδικευμένων ακολουθιών σάρωσης (NMR screening) για τον προσδιορισμό μορίων με ικανότητα πρόσδεσης σε πρωτεϊνικούς στόχους όπως η λιποξυγενάση-3 και πρωτεΐνες δέσμευσης οσφρητικών μορίων (OBPs) του ανωφελή κώνωπα anopheles gambiae.


Θεωρητικές μελέτες μοριακής πρόσδεσης
(molecular docking), δημιουργίας φαρμακοφόρου μοντέλου (pharmacophore model) και σάρωσης βιβλιοθηκών χημικών ενώσεων (in silico screening) και ειδικότερα μελέτες που αφορούν σε:  (α) ΑΤ1 ανταγωνιστές, (β) αναστολείς της λιποξυγενάσης-3, (γ) αναστολείς της συνθετάσης της τρυπανοθειόνης, (δ) αναστολείς της HIV1 PR, (ε) ανάλογα κανναβινοειδών, ανταγωνιστών των υποδοχέων CB1 και CB2.


Παράλληλα, μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με μοντέλα βιολογικών μεμβρανών με πειράματα Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στερεάς φάσης, Φασματοσκοπίας Raman και Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC).

Β) Νέων ενώσεων με εφαρμογή στην επιστήμη των υλικών: αναπτύσσονται και εφαρμόζονται τεχνικές υπολογιστικής χημείας για το σχεδιασμό νέων φωτονικών υλικών.

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618