ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΙΕ. Όσον αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό έργο, χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών σε Βιομηχανικούς Φορείς, ΑΕΙ και σε άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα.


Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τελευταία πενταετία το ΙΟΦΧ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 9 M€ από ανταγωνιστικά προγράμματα κυρίως της ΕΕ (του 6ου και 7ου ΠΠ) και της ΓΓΕΤ για την στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της υποδομής του. 

Το 30% της συνολικής εξωτερικής χρηματοδότησης που εξασφάλισε το ΙΟΦΧ τα έτη 2005-2009 δαπανήθηκε για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και την απόκτηση νέου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, μοναδικού στον Ελληνικό χώρο.


 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618