ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι ερευνητές του Τμήματος Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους και την υπερσύγχρονη υποδομή του Τμήματος παρέχουν επιστημονικές υπηρεσίες σε επιλεγμένους τομείς εφαρμογών σε ακαδημαϊκούς και παραγωγικούς φορείς.

Αναφέρεται ενδεικτικά κατάλογος παρεχομένων υπηρεσιών :

Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση μεθόδων σύνθεσης χημικών ενώσεων.
Σχεδιασμός και σύνθεση χημικών ενώσεων (οργανικών, οργανομεταλλικών) με προκαθορισμένες ιδιότητες (φυσικές, χημικές).
Χαρακτηρισμός (ταυτοποίηση) δομής οργανικών μορίων, οργανομεταλλικών συμπλόκων, βιοδραστικών μεταβολιτών με χρήση φασματοσκοπίας NMR και MS.
Κρυσταλλογραφικές μελέτες μακρομοριακών στόχων.

Αποδέκτες των υπηρεσιών του ΙΟΦΧ, όσον αφορά στον παραγωγικό τομέα, είναι η Φαρμακευτική βιομηχανία, η βιομηχανία Χημικών, Τροφίμων & Καλλυντικών.

Στο Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας λειτουργούν τρεις μονάδες παροχής υπηρεσιών:

Α) Μονάδα Φασμασματοσκοπίας NMR
Β) Μονάδα Φασματομετρίας μάζας
Γ) Μονάδα Πρωτεϊνικής κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ 

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618