ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 
Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) [πρώην Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) μέχρι 6/5/2019] ιδρύθηκε το 2012 από τη συνένωση των Ινστιτούτων Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) και Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι δύο συνιστώσες του νέου Ινστιτούτου έχουν μακρόχρονη παρουσία στο ερευνητικό γίγνεσθαι της χώρας υπηρετώντας με επιτυχία την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, το μεν ΙΒΕΒ από το 1977 στους τομείς των Βιολογικών Επιστημών και της Βιοτεχνολογίας, το δε ΙΟΦΧ από το έτος 1979 στους τομείς της Οργανικής και Οργανομεταλλικής και από το 1989 στους τομείς Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας. Το ΙΧΒ/ΕΙΕ αξιοποιεί τα δυνατά σημεία των δύο προϋπαρχόντων Ινστιτούτων για την προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, μεγιστοποιώντας έτσι την προστιθέμενη αξία και τις συνέργειες της συγχώνευσης αυτής.

Το ΙΧΒ/ΕΙΕ στοχεύει και υλοποιεί την ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας αιχμής μέσω μιας σύγχρονης διεπιστημονικής προσέγγισης στη διεπιφάνεια της Χημείας και της Βιολογίας, ενώ συνιστά μοναδική υποδομή στην Ελλάδα, για την επίλυση θεμάτων αιχμής στους τομείς της υγείας, της ανακάλυψης νέων φαρμάκων και της βιοτεχνολογίας, αξιοποιώντας τον μοναδικό συνδυασμό τεχνογνωσίας και υποδομής του νέου Ινστιτούτου.

 

 

 

 

 

10yearsICB

 
'Ερευνα
   
 
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618