INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (IHR/NHRF) > Section of Byzantine Research (SBR)

 

Personnel

Position Name Telephone Fax Email
Head of Section Chrysochoides Kriton 210.72.73.650 210.72.73.629 kchryso
Deputy Head of Section Gasparis Charalambos 210.72.73.647 210.72.73.629 chgaspa
 
Secretariat Leontara Zampela (Head Secretary) 210.72.73.619 210.72.73.629 zleon
       
 
Research Staff

 

Anagnostakis Ilias 210.72.73.634 210.72.73.629 eanagno
Chrysochoides Kriton 210.72.73.650 210.72.73.629 kchryso
Gasparis Charalambos 210.72.73.647 210.72.73.629 chgaspa
Gerolymatou Maria 210.72.73.637 210.72.73.629 mgero
Kardaras Georgios 210.72.73.638 210.72.73.629 gkardaras
Koumanoudi Marina 210.72.73.646 210.72.73.629 mkoumand
Kountoura-Galake Eleonora 210.72.73.627 210.72.73.629 ekount
Lambropoulou Anna 210.72.73.635 210.72.73.629 alambrop

Lampakis Stylianos

210.72.73.628 210.72.73.629 slambakis
Leontsini Maria 210.72.73.622 210.72.73.629 leontsini
Melissakis Zisis 210.72.73.641 210.72.73.629 zmelis
Merianos Gerasimos 210.72.73.642 210.72.73.629 gmerianos
Panopoulou Angeliki 210.72.73.631 210.72.73.629 agepan
Pardos Antonis 210.72.73.633 210.72.73.629 apardos
Patoura Sophia 210.72.73.624 210.72.73.629 spatoura
Tsiknakis Konstantinos 210.72.73.639 210.72.73.629 ktsikn
Tsironi Niki 210.72.73.651
210.72.73.687
210.72.73.629 tsironi
Vlyssidou Vassiliki 210.72.73.626 210.72.73.629 vvlisidou
Yangaki Anastasia 210.72.73.631
210.72.73.629 yangaki
 
Research Directors Emeriti Angelidi Christine 210.72.73.619 210.72.73.629 cang
  Lounghis Telemachos 210.72.73.648 210.72.73.629 tlounghis
  Moschonas Nikos 210.72.73.619 210.72.73.629 nimo
         
Postdoctoral Researchers Mitsiou Ekaterini 210.72.73.627 210.72.73.629 emitsiou@eie.gr
  Ragia Efi 210.72.73.622 210.72.73.629 eragia@eie.gr
  Simpson Alicia 210.72.73.648 210.72.73.629 asimpson@eie.gr
         
Research Assistants Livanos Nikolaos 210.72.73.642 210.72.73.629 nlivanos
Melvani Nikos 210.72.73.650 210.72.73.629 nmelvani
         
Library Molfesi Eleni (Head Librarian) 210.72.73.592 210.72.73.629 emolfesi
  Tsifi Regina 210.72.73.976 210.72.73.629 rtsifi

For anti-spam reasons, in order to send an email please type next to the address in the mail window

 
 

National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618