:

Αρχική Σελίδα Ε.Ι.Ε.

:

Επικοινωνία

 

 
invisible space  
Invisible Space

Invisible Space

 

Ασφάλεια & Υγιεινή
της εργασίας

 

:: Επιτροπή Υγιεινής και     Ασφάλειας (ΕΥΑΕ)

 

:: Ανακοινώσεις

 

:: Ασφάλεια της Εργασίας

 

:: Κανόνες Ασφαλείας στα     Εργαστήρια

 

:: Χειρισμός και Χρήση     Υπολογιστή

 

:: Πρώτες Βοήθειες

 

:: Κάπνισμα

 

:: Πυρασφάλεια

 

:: Σεισμοί

 

:: Σήμανση Ασφαλείας

 

:: Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

 

 

 

Invisible Space

Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας ΕΙΕ

Invisible Space

 

Πυρασφάλεια-Μέτρα Πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας

Η πρόληψη της πυρκαγιάς είναι σημαντική σε ένα κτίριο όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να τηρούνται πιστά από όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους.

::

Συνεχής καθαρισμός των χώρων εργασίας

::

Απομάκρυνση - απομόνωση εύφλεκτων ή αυταναφλέξιμων υλών

::

Αποφυγή χρησιμοποίησης γυμνών φώτων. Σε περίπτωση που μια δυσλειτουργία γίνει αντιληπτή, καλέστε με γράμμα τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας.

::

Αποφυγή ανάμιξης χημικών προϊόντων χωρίς γνώση των συνεπειών.

::

Καλός και συνεχής αερισμός.

::

Αποχή από το κάπνισμα σε επικίνδυνους χώρους. Συννενοηθείτε με τον υπέυθυνο τεχνικό ασφαλείας για την ανάρτηση αντίστοιχης πινακίδας απαγόρευσης του καπνίσματος σε χώρο που πιστεύετε πως χρήζει προσοχής, εάν δεν υπάρχει ήδη.

::

Καθαρισμός αποθηκών, διαδρόμων, ταρατσών και υπογείων από τα άχρηστα και εύφλεκτα υλικά.

::

Διατήρηση καθαρών και εύκολα προσπελάσιμων των αποθηκών, εργαστηρίων κλπ. ώστε να είναι εύκολη η επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

::

Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις μη εργάσιμες ώρες, πλην των φώτων ασφαλείας. Στο τέλος της δουλειάς σβήνουμε ΟΛΑ τα φώτα και για εξοικονόμιση ενέργειας!

::

Συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα. Συννενοηθείτε με τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας.

::

Προστασία της ίδιας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των καλωδίων με κατάλληλη επικάλυψη. Συννενοηθείτε με τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας.

::

Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία, στις οποίες να αναγράφονται οδηγίες προλήψεως πυρκαγιών και οι τρόποι συμπεριφοράς του προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Ανάλογα με το καιόμενο καύσιμο οι πυρκαγιές χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες, A B C D και E. Οι κατηγορίες πυρκαγιών, η αντίστοιχη σήμανση και τα μεσα πυρόσβεσης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση της κάθε κατηγορίας περιγράφονται στους δύο πίνακες που ακολουθούν.

Κατηγορία Α
Προέρχονται από την καύση στερεών υλικών, οργανικής συνήθως συνθέσεως, στις οποίες η ανάφλεξη λαμβάνει χώρα κανονικά με σχηματισμό "τεφροανθράκων" (ξύλο, χαρτί, άχυρο, υφάσματα, διάφορα πλαστικά κ.λπ.)

 

Κατηγορία Β
Προέρχονται από υγρά καύσιμα ή υγροποιημένα αέρια (π.χ. αιθέρας, οινόπνευμα, βενζίνη, λάδια, λίπη κ.α)

 

 

Κατηγορία C
Προέρχονται από αέρια καύσιμα (μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετυλίνη, υδρογόνο κ.λπ.)

 

Κατηγορία D
Προέρχονται από την καύση μετάλλων νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο κ.λπ

Κατηγορία E
Προέρχονται από από καύσιμα των προηγουμένων κατηγοριών (A,B,C,D) πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις, που βρίσκονται υπό τάση

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Τα κυριότερα κατασβεστικά υλικά ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες:
α) Το νερό
β) Οι χημικές ή ξηρές σκόνες κατάσβεσης
γ) Οι αφροί κατάσβεσης
δ) Τα ειδικά αλογονούχα υγρά και αέρια (Halon)
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των φορητών πυροσβεστήρων, δεδομένης της μικρής σχετικά ακτίνας δράσης τους (3-10 μέτρα) και του πολύ μικρού χρόνου δράσης τους (10 - 60 sec). Πρέπει επομένως το προσωπικό που θα τους χρησιμοποιήσει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ούτως ώστε να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά, στα πρώτα στάδια της κατάσβεσης της φωτιάς.
Στον παρακάτω πίνακα δίδονται στοιχεία και η καταληλότητα των διαφόρων φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων, ανάλογα με την κατηγορία της πυρκαγιάς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

CO2 Κόνεως Αφρού Νερού Αλογονικοί
Πυρκαϊά Α

Μικροφωτιές

Μικροφωτιές Καταπνίγουν και υγραίνουν Υγραίνουν και αποκλείουν αυτανάφλεξη Μικροφωτιές
Πυρκαϊά Β,C CO2 διώχνει Ο2 Πνίγει τη φωτιά Επιπλέει, πνίγει τη φωτιά Εξαπλώνει τη φωτιά (!) Αποπνίγει
Πυρκαϊά Ε CO2 μη αγώγιμο Μη αγώγιμη Αφρός αγώγιμος Αφρός αγώγιμος Υγρό/αέριο μη αγώγιμο
Βεληνεκές (m) 1,5 - 3 3 - 7,5 7,5 - 10,5 9 - 15 9 - 10,5
Μέσον κατασβέσεως CO2 Σκόνη Πομφόλυγες Νερό ατμοί/αέριο
Διάρκεια δράσης (sec) 10 - 20 10 - 16 60 60 30
Ψύξη ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Προωθητικό μέσο CO2 CO2 ή Ν2 ή Αέρας Αέρια αντιδράσεως Αέρια αντιδράσεως φυσίγγιο CO2 Aέρας ή Αζωτο Χειραντλία ή Aζωτο / αυτοπιέζει
Συντήρηση Ζύγισμα ανά 6μηνο. Δοκιμές δοχείου ανά 12 έτη Ζύγισμα ανά 6μηνο. Ελεγχος πιέσεως CO2. Δοκιμή δοχείου κάθε 10 έτη Αναγόμωση κάθε χρόνο.Δοκιμή δοχείου κάθε 5 έτη Αναγόμωση κάθε χρόνο.Ζύγισμα κάθε 6 μηνο.Ελεγχος πιέσεως κάθε 2 μηνο Ελεγχος κάθε 6μηνο

Οδηγός Χρήσης Πυροσβεστήρα

 

 
Invisible Space Invisible Space

    Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα. Τηλ. 210.72.73.524, e-mail: vasouti@eie.gr

Invisible Space
Invisible Space

 

© Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών

Invisible Space