Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δέκα (10) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002357 του ΙΙΕ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΘΑ4469ΗΕΠ-Μ17)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» και κωδικό MIS 5002357 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και σύμβασης υποτροφίας. Η Πράξη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Αναλυτική περιγραφή των θέσεων και των απαραίτητων προσόντων ανά θέση παρατίθεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.04.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20.04.2018

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Πλήρωση (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS 5002398) (ΑΔΑ: 7Τ06469ΗΕΠ-ΠΥΝ)

Το ΙΒΦΧΒ / ΕΙΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS 5002398) η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510004 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.04.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.05.2018 ως 16:00

Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» και κωδικό MIS 5002755 (ΑΔΑ: 66ΥΒ469ΗΕΠ-ΩΡΠ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» και κωδικό MIS 5002755., η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510039 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προς πλήρωση θέση.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.04.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 23.04.2018 και ώρα 15:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (κωδικός θέσης ΜΔ3-ΠΕ3_ΙΘΦΧ_ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις" (MIS 5002409) του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: Ω0ΣΒ469ΗΕΠ-Κ51)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο με την ιδιότητα του Χημικού ή Φυσικού ή Μηχανικού να υποβάλλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις" και κωδικό MIS 5002409 του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης θα είναι οι "Υπολογιστικές μελέτες υάλων με χρήση μοριακής δυναμικής ή/και ηλεκτρονικής δομής από πρώτες αρχές". Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.03.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30.04.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "Παραγωγή Υδρογόνου μέσω φωτοβολταϊκων - HYDROSOL" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Τ3ΕΡΑ-00029 (AΔΑ: 68Φ9469ΗΕΠ-Υ57)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο με την ιδιότητα του Χημικού ή Φυσικού ή Επιστήμονα Υλικών να υποβάλλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: " Παραγωγή Υδρογόνου μέσω φωτοβολταϊκων - HYDROSOL" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Τ3ΕΡΑ-00029" του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης θα είναι: "Σύνθεση και Μελέτη χαμηλοδιάστατων οργανικών -ανόργανων υβριδικών περοβσκιτών καθώς και λεπτών υμενίων αυτών". Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.03.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 26.04.2018 και ώρα 15:00

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Kεντρική Διοίκηση

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» για τις θέσεις «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/01», «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/02» & «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/03» (ΑΔΑ: 6Ι44469ΗΕΠ-ΜΘΜ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.04.2018

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Science and Orthodoxy Around the World – S.O.W." του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (ΑΔΑ: Ω5ΙΣ469ΗΕΠ-ΙΘΥ)

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη για την θέση με κωδικό «ΙΙΕ /S.O.W 1» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Science and Orthodoxy Around the World – S.O.W." του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργάτη [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.04.2018