Θέσεις εργασίας

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Προκήρυξη θέσης Κύριου Ερευνητή (Β΄ βαθμίδα) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική και Ιστορία της Αρχαίας Κύπρου» (ΑΔΑ: ΩΛΙΑ469ΗΕΠ-1ΦΖ)
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.01.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.03.2017

Προκήρυξη θέσης Κύριου Ερευνητή (Β΄ βαθμίδα) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική και πολυχρωμία στην αρχαία ελληνική τέχνη» (ΑΔΑ: ΩΥΖΒ469ΗΕΠ-2ΕΑ)
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.01.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 03.03.2017

 

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο «Φωτονικά Υλικά, Λειτουργικότητα και Εφαρμογές»
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.11.2016 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 12.01.2017

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Πρακτικό Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης “Synthetic Biology: from omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)”
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.01.2017