Θέσεις εργασίας

Κεντρική Διοίκηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (ΑΔΑ: 66ΖΔ469ΗΕΠ-ΕΦΒ)

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος Tμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας» και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2018/07». Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι: «Συντονισμός έργων και μελετών που αφορούν στη συντήρηση, αναβάθμιση και ασφάλεια των κτιριακών και μηχανολογικών υποδομών του Ιδρύματος και επίβλεψη των υπό εξέλιξη τεχνικών εργασιών». Στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου στελέχους θα είναι και η διαμόρφωση εισηγήσεων επί των αναγκών για έργα και εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου καθώς και η κατάρτιση προδιαγραφών για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20.11.2018

 

 

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «OMIC-ENGINE-Eθνικό Ίδρυμα Ερευνών» της Πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» και κωδικό MIS 5002636 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας. (ΑΔΑ: Ω50Θ469ΗΕΠ-ΥΟΝ)

Περίληψη: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για 1 θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “OMIC-ENGINE” (MIS) 5002636

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28.11.2018 ώρα 15:00

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER» με ακρωνύμιο “DINNESMIN”, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-03186 και κωδικό πράξης (MIS) 5032840 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας. (ΑΔΑ: ΩΟΛΖ469ΗΕΠ-ΚΟ7)

Περίληψη: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για 1 θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “DINNESMIN” (MIS) 5032840

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28.11.2018 ώρα 15:00

Expression of Interest for one (1) position of Postdoctoral Researcher
The National Hellenic Research Foundation (NHRF), in collaboration with the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg, Germany, during the framework of a three-year research project titled «Establishment of Patient derived Colorectal Cancer models from intratumour heterogeneous populations and evaluation of the predictive capacity to therapeutic response» invites interested parties to apply for (1) post-doctoral position.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.08.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή ή Υποψήφιου Διδάκτορα
Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE) σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο (DKFZ) στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού προγράμματος με διάρκεια 3 χρόνων και τίτλο Εφαρμογές των Συζυγιακών Πολυμερών στη Βιοαπεικόνιση Καρκινικών Κυττάρων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη ή υποψήφιου διδάκτορα.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.08.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από
α) πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) και
β) πτυχιούχους ΑΕΙ με Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για συνεργασία, με σκοπό την εκπόνηση
α) διδακτορικής ή
β) μεταδιδακτορικής έρευνας
στην ερευνητική κατεύθυνση: Απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από υλικά καλλιέργειας και προστασία τους μέσω εγκλωβισμού σε νανοσυστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 9 της Πράξης με τίτλο: "Συνέργεια ELI-LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr" (MIS 5002735) του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΨΠΔΡ469ΗΕΠ-66Θ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 9 της Πράξης με τίτλο: "Συνέργεια ELI-LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr" και κωδικό MIS 5002735 του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλυτική περιγραφή των θέσεων και των απαραίτητων προσόντων ανά θέση παρατίθενται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29.11.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο: "Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις" (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ) (MIS 5002409) του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: 7ΖΒΖ469ΗΕΠ-ΥΘΩ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο: "Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις" (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ) και κωδικό MIS 5002409 του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλυτική περιγραφή των θέσεων και των απαραίτητων προσόντων ανά θέση παρατίθενται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29.11.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής" (MIS 5002772) του ΙΘΦΧ / ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΝΣΣ469ΗΕΠ-5ΗΖ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής" και κωδικό MIS 5002772 του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των απαραίτητων προσόντων παρατίθενται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29.11.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "Cooperation for Photonic Sensors for Solid Rocket Motor Condition Monitoring" με ακρωνύμιο Rocketsens (AΔΑ: 6ΟΨΖ469ΗΕΠ-ΗΦ8)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο με την ιδιότητα του Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Επιστήμονα των Υλικών ή Χημικού να υποβάλλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: "Cooperation for Photonic Sensors for Solid Rocket Motor Condition Monitoring" με ακρωνύμιο Rocketsens, κωδικό συμβολαίου 2018-0720-01 του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας. Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης θα είναι οι "Φωτονικοί Αισθητήρες για παρακολούθηση κατάστασης σε πυραύλους στερεών καυσίμων". Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.11.2018 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 21.11.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, χρηματοδοτούμενης από την αμυντική βιομηχανία: “Φωτονικοί Αισθητήρες για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πυραύλους Στερεών Καυσίμων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.10.2018

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

 

 

Aποτελέσματα Επιλογής

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 2 στο έργο «RESET». (MIS 5031214) (ΑΔΑ: ΩΤΛ9469ΗΕΠ-Χ2Α)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό RESET 2 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος» με ακρωνύμιο RESET, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-01610 και κωδικό πράξης (MIS) 5031214 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΒΦΧΒ / ΕΙΕ

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.11.2018

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών κωδ. θέσης 1 στο έργο «DINNESMIN». (MIS 5032840) (ΑΔΑ: 6ΔΨ0469ΗΕΠ-ΥΡΦ)
Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τη θέση με κωδικό DINNESMIN 1στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΕΥΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER» με ακρωνύμιο “DINNESMIN”, κωδικό πρότασης Τ1ΕΔΚ-03186 και κωδικό πράξης (MIS) 5032840 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΠΑΝΕΚ, στο ΙΒΦΧΒ / ΕΙΕ

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.11.2018