Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Πρακτικό επιλογής προμηθευτών στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β:» (ΑΔΑ: 75ΙΤ469ΗΕΠ-Χ6Λ)

Πρακτικό επιλογής προμηθευτών εργαστηριακών αναλωσίμων της κατηγορίας «Μέσα Εργαστηριακής Καλλιέργειας» στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002398

Πρακτικό επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.04.2018

Πρακτικό επιλογής προμηθευτών στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β:» (ΑΔΑ: Ψ8ΦΑ469ΗΕΠ-ΥΟΔ)

Πρακτικό επιλογής προμηθευτή εργαστηριακών αναλωσίμων της κατηγορίας «Διάφορα Υλικά-Υλικά καθαριότητας» στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002398

Πρακτικό επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.04.2018

Πρακτικό επιλογής προμηθευτών στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β:» (ΑΔΑ: 61ΡΟ469ΗΕΠ-1ΟΧ)

Πρακτικό επιλογής προμηθευτή εργαστηριακών αναλωσίμων της κατηγορίας «Παγίδες Αερίων» στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002398

Πρακτικό επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.04.2018

Πρακτικό επιλογής προμηθευτών στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β:» (ΑΔΑ: ΨΕ06469ΗΕΠ-03Σ)

Πρακτικό επιλογής προμηθευτή εργαστηριακών αναλωσίμων της κατηγορίας «Ανταλλακτικές στήλες απιονισμού νερού» στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002398

Πρακτικό επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.04.2018

Πρακτικό επιλογής προμηθευτών στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β:» (ΑΔΑ: 62ΗΙ469ΗΕΠ-9ΑΝ)

Πρακτικό επιλογής προμηθευτών εργαστηριακών αναλωσίμων της κατηγορίας «Αέρια» στο πλαίσιο της πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002398

Πρακτικό επιλογής [pdf]
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.04.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας
To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για συνεργασία στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:
1. Ανακάλυψη εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης
2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες
3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Νέοι συνεργάτες στην έρευνα για τον καρκίνο

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.