Συνεργασίες με Πανεπιστήμια

Στo πλαίσιο κοινών ερευνητικών δράσεων τα τακτικά μέλη των Ινστιτούτων του ΕΙΕ συνεργάζονται με καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού σε τακτική βάση.
Συμμετέχουν στην εκπόνηση και επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, στην εκπαίδευση επί πτυχίω φοιτητών και μεταδιδακτόρων ερευνητών αλλά και ως προσκεκλημένοι ομιλητές σε μεταπυχιακούς κύκλους σπουδών (Master’s Degree).

Μεταξύ των Ιδρυμάτων που έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς τα τακτικά μέλη του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ είναι το University of Vienna (Austria), Universiteit Leuven και University of Namur (Belgium), University of Rio και University of Maringa (Brazil), Université de Montréal (Canada), Ecole Nationale Superieure de Chimie, de Biologie et de Physique-ENSCBP, Institut National Polytechnique Bordeaux (France), Leibniz-Institut für katalyse in Rostock, University of Leipzig, University of Tuebingen, και Martin-Luther-Universitaet, Halle (Germany), National Institute of Environmental Health in Budapest και University of Szeged (Hungary), University of Negev, Beer-Sheva (Israel), University of Padova, University of Torino και  University of Milano (Italy), Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), University of Leiden και University of Maastricht (The Netherlands), Örebro University (Sweden), University of Geneva, University of Basel και  University of Zurich (Switzerland), Ecole Superieure des Industries Alimentaires de Tunis και Centre de Biotechnologie de Sfax (Tunisia), Favorsky Institute of Chemistry, Irkutsk και University of Aege (Turkey), University of Aberdeen, University of Bradford, University of Dundee, University of London, University of Oxford και University of Surrey (UK).

Τα τακτικά μέλη του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ έχουν αναπτύξει συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού για τη συγγραφή συγγραμμάτων (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Θεματική ενότητα Ελληνικός Πολιτισμός – Ιστορία της Τέχνης), εκπόνησης και επίβλεψης διδακτορικών διατριβών (Université de Paris I Panthéon, Σορβόννη και Universidad de Valladolid), και πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών (Πανεπιστήμιο του Münster).

Σε σταθερή βάση το ΕΙΕ μέσω των Ινστιτούτων συνεργάζεται με τα κάτωθι Πανεπιστήμια του εξωτερικού:

Örebro University, Sweden https://www.oru.se/English/ 

Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, του ΕΙΕ έχει υπογράψει από το 2007 πρωτόκολλο συνεργασίας με τα School of Health and Medical Sciences και School of Science and Technology, The Life Science Centre, Örebro University, Sweden. Η συνεργασία αυτή αφορά υλοποίηση κοινών ερευνητικών δράσεων, εκπαίδευση και κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτορικών συνεργατών και τακτικών μελών των δύο πλευρών.  Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται σε ετήσια βάση (τον μήνα Οκτώβριο), Ελληνο-Σουηδικό Συνέδριο στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ. Έως σήμερα έχουν ήδη διοργανωθεί επιτυχώς 10 συνέδρια τα οποία έχουν ενισχύσει τη συνεργασία των δύο κέντρων.

 

Northeastern University,USA https://www.northeastern.edu/

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Northeastern University της Βοστώνης, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων αλλά και η πραγματοποίηση ανταλλαγών φοιτητών και ερευνητικού προσωπικού μεταξύ των δύο φορέων. Τον Ιούλιο του 2016 το ΕΙΕ πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Center for Renewable Energy Technology του Northeastern University το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Advanced Battery Testing & Safety and High Performance Organic Photovoltaics» που απευθυνόταν σε επαγγελματίες του χώρου.

Friedrich-Schiller-Universität, Germany Otto-Schott-Institute of Material Research, Jena, Germany

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του ΕΙΕ έχει αναπτύξει από το 2005 επιτυχές πρόγραμμα συνεργασίας με το Otto-Schott-Institute of Materials Research, Friedrich-Schiller University, Jena, Germany. Η συνεργασία αυτή βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων των δύο πλευρών, της Γερμανικής σε σύνθεση υάλων και χαρακτηρισμό των οπτικών, θερμικών και μηχανικών τους ιδιοτήτων, με την εμπειρία της Ελληνικής πλευράς στη μελέτη της δομής υάλων με τεχνικές δονητικής φασματοσκοπίας και σε ηλεκτροθερμική πόλωση υάλων για την ανάπτυξη μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων. Η συνεργασία περιλαμβάνει πολυάριθμες επιστημονικές ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτορικών συνεργατών και τακτικών μελών των δύο πλευρών στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, αποφέροντας περισσότερες 30 κοινές παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και 20 κοινές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.     

Πανεπιστήμιο Μονάχου, Γερμανία https://www.en.uni-muenchen.de/index.html

Στα πλαίσια χρηματοδότησης του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του ΕΙΕ από το πρόγραμμα ΙΚΥDA συνεργασίας του ΙΚΥ με πανεπιστήμια της Γερμανίας, αναπτύχθηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μονάχου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, σε θεωρητικούς υπολογισμούς ηλεκτρονιακών καταστάσεων κατά την αντίδραση οξυγόνου με συσσωματώματα αλουμινίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος έγινε εκπαίδευση δύο φοιτητών, ενός Έλληνα και ενός Γερμανού, καθώς και αμοιβαίες επισκέψεις των συνεργατών και των φοιτητών στα αντίστοιχα ιδρύματα. Η συνεργασία συνεχίστηκε και μετά το πέρας του προγράμματος ΙΚΥDA, συμπεριλαμβάνοντας και το Πανεπιστήμιο Ulm. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν σε τρία άρθρα σε περιοδικά με κριτές.

University of Science and Technology of China http://en.ustc.edu.cn/

Συμμετοχή ερευνητών του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του ΕΙΕ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Science and Technology of China της Λ. Δ. Κίνας την περίοδο 2007-2010 και συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών στο πεδίο της Επιστήμης Πολυμερών. Μέχρι τώρα έχει απονεμηθεί 1 Διδακτορικό το ερευνητικό μέρος του οποίου εκπονήθηκε κατά μεγάλο μέρος του στο ΙΘΦΧ-ΕΙΕ και χρηματοδοτήθηκε με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας της Λ. Δ. Κίνας. Από τη συγκεκριμένη συνεργασία έχουν προκύψει 6 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών.